УС СУВГИЙН УДИРДАХ ГАЗРААС ТҮГЭЭХ ЦЭВЭР УС,
 ТАТАН ЗАЙЛУУЛАХ БОХИР УСНЫ ҮНЭ

Нийслэлийн засаг даргын тамгын газрын 5/1272 тоот албан бичгийг үндэслэн Ус Сувгийн Удирдах Газрын Даргын  167 дугаар тоот тушаалаар 2008 оны 09 дүгээр сарын 01-нээс үйлдвэр, аж ахуй, албан газрын, 2010 оны А/137 дугаар тоот тушаалаар 2010 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн  орон сууцны усны үнэнд тус тус өөрчлөлт орсон болно. Үүнд:

Үйлчилгээний төрөл

Хэмжих нэгж

Үйлчилгээ 
ний үнэ

Үүнээс

НӨАТ

Нөөц сан

Үндсэн тариф

Цэвэр ус:

а/ Үйлдвэр, аж ахуй, албан газар

шоометр

610

55

5

550

Бохир ус:

а/ Аж ахуй, албан газар

шоометр

330

30

 

300

б/ Үйлдвэрийн газрууд:

  1. Спирт, архи, пиво, үйлдвэрлэл
  2. Ноос ноолуур угаах
  3. Арьс шир боловсруулах
  4. Өлөн гэдэс боловсруулах
  5. Машин угаалга

 

шоометр

 

665

 

60

 

5

 

600

 

УСУГ-тай гэрээтэй орон сууц ашиглалтын байгууллагад түгээх цэвэр усны үнэ,татан зайлуулах бохир усны төлбөр

 а/ Цэвэр ус:

шоометр

281

25.09

 5  

250.91

 б / Бохир ус:

 шоометр

161.7

 14.7

 

147