Үйлчилгээний төрөл

Хэмжих нэгж

Үйлчилгээний үнэ

Үүнээс

НӨАТ

Үндсэн тариф

Цэвэр ус

Үйлдвэр, аж ахуй, албан газар

Шоометр

610

55.45

554.55

Бусад орон сууц СӨХ

281

25.55

255.45

Бохир ус

Аж ахуй, албан газар, үйлдвэрийн газар

Шоометр

330

30

300

Бохирдуулагч үйлдвэрүүд

Спирт, архи пиво

660

60

600

Ноос ноолуур угаах

Арьс шир боловсруулах

Өлөн гэдэс боловсруулах

Машин угаалга

Бусад орон сууц СӨХ

161.7

14.7

147