Мэдээллүүд

2013 оны ... дугаар сарын ... -ний өдрийн ...дугаар тогтоолын хавсралт

2014 ОНЫ ШИНЭ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХ, ТЕХНИК ТЕХНОЛОГИЙН ШИНЭЧЛЭЛ,

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ИХ БА УРСГАЛ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН НЭГДСЭН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Хийгдэх ажил
хэмжих нэгж
Тоо
Хугацаа, сар
Гадны байгууллага
1 ЭЦВ-10-120-60/22квт/ гүний насос худалдаж авах ш 5 1-р улирал үнийн санал
2 ЭЦВ-10-63-65 /22квт/ гүний насос худалдаж авах ш 10 1-р улирал үнийн санал
3 Хлорын аппарат худалдан авч суурилуулах ком 1 1-2-р улирал үнийн санал
4 6, 11-р худгийн софт статор худалдан авах /22квт/ ш 2 1-р улирал үнийн санал
5 ф500-600мм-ийн хаалт худалдан авч солих ш 6 1-р улирал үнийн санал
6 Зөөврийн гагнуурын аппарат авах /380В/ генератор худалдан авах ш 1 2-р улирал үнийн санал
7 ЭЦВ-6-10-80 11 квт гүний насос худалдан авах ш 2 2-р улирал үнийн санал
8  2  тонны таль худалдан авах ш 1 1-р улирал үнийн санал
9 Ус соруулах насос авах ш 3 1-р улирал үнийн санал
10 Халдваргүйжүүлэх төхөөрөмж худалдаж авч суурилуулах ком 1 1-р улирал тендер
11 ЗХБУС, 3,4-р хороолол, 21-р хорооллын усан сангийн харуулын байранд газардуулга  шинээр хийх  ш 3 3-4-р сар үнийн санал
1 Яармагийн эх үүсвэрийн том гүний худгуудад торон хашаа хийх ш 2 1-р улирал үнийн санал
2 4 автомашины гараж  шинээр барих ш 1 5-р сар үнийн санал
3 Харуулын сэндвичэн байр шинээр барих /байрны суурийн хамт/ ш 1 5-р сар үнийн  санал
1 Компьютер авах ш 3 1-р улирал үнийн санал
2 Тог баригч авах ш 2 1-р улирал үнийн санал
3 Принтер/А4/ авах ш 2 1-р улирал үнийн санал
1 Хувийн хэргийн төмөр шкаф авах ш 4 1-р улирал үнийн санал
2 Дулааны ф50мм, хэрэглээний халуун усны ф32мм-ийн шугамыг солих м 40 6-р сар үнийн санал
3 Гадна дулаан, цэвэр усны шугамын угсралтын ажил /бойлерь, салаа шугам өргөтгөх/ у/м 350 2-р улирал тендер
1 Конторын барилгын засвар 5-р сар үнийн        санал
2 Орон сууцны засвар 3-р улирал тендер
3 ф50-300мм-ийн хаалт худалдан авч, солих ш ф50-12  ф80-1  ф100-6 ф125-1 ф150-9 ф200-9 ф250-4 ф300-9  1-2-р улирал үнийн санал
6 Худгийн кольцо, хүзүүвч /хагас/ , хэлтгий таг, блок захиалах ш 40 5-6-р сар үнийн       санал
7 Хуванцар таг авах ш 40 5-6-р сар үнийн       санал
8 Бетонон таг авах ш 20 5-6-р сар үнийн       санал
9 Хүндрүүлэгчтэй таг авах ш 20 5-6-р сар үнийн       санал
1 Гүний худгуудын дээврийн засвар ш 10 5-6-р сар үнийн санал
1 Цэвэр усны өргөлтийн насос удирдлагын щитны хамт худалдаж авч, суурилуулах                   ш 2 3-р сард үнийн  санал
2 ЭЦВ8-40-150 насос худалдан авах ш 1 1-р улирал үнийн  санал
3 Ус соруулах зөөврийн насос худалдан авах ш 1 1-р улирал үнийн  санал
4 Хлор хэмжигч зөөврийн багаж авах ш 1 1-р улирал үнийн  санал
5 Халаалтын тень худалдаж авах ш 150 1-2-р сард үнийн  санал
6 Цахилгаан молоток авах/220В/ ш 4 1-р улирал үнийн  санал
7 Хлоржуулах төхөөрөмж худалдан авч суурилуулах ком  3 1-р улирал үнийн  санал
8 Гагнуурын аппарат авах/380В/ ш 1 1-р улирал үнийн  санал
9 Ухаалаг ус түгээх цэг байгуулах ш 20 1-2-рулирал тендер
2 Харуулын сэндвичэн байр шинээр барих ш 1 4-5-р сар үнийн          санал
1 Компьютер авах ш 2 1-р улирал үнийн  санал
2 Принтер/А4/ /Хувилах, скайнер, хэвлэх/ ш 2 1-р улирал үнийн  санал
3 Микрофон,өсгөгчийн хамт авах ш тус бүр 1-р улирал үнийн  санал
1 125.220-р УТБ-ны барилгын засвар ш 2 5-р сар үнийн  санал
2 Дээврийн засвар хийх м2 293.5 5-р сар үнийн  санал
1 Хаалт авах 37ш ф50-10          ф80-6          ф100-8  ф150-4 ф200-4, ф250-4 ф400-1 1-р улирал үнийн санал
2 Шугамын худагт: кольцо, ф1500, хүзүүвч ф700, ф1000 бетонон таг авах ш 16             36                 40               36               60        2-р улирал үнийн санал
3 Эргэлтийн насос авах ш 57 1-р улирал үнийн санал
1 Цахилгааны тоолуур худалдаж авах ш 270 1-р улирал үнийн санал
2 Авто машинд засвар үйлчилгээ хийхэд зориулж  багаж авах  ком  1 1-р улиралд  үнийн  санал
3 Ус түгээх байранд цахилгаан халаагуур авч, суурилуулах ш 130х2 2-р улиралд үнийн санал
4 Камерын систем суурилуулах  ком  1 1-р улиралд  үнийн санал
5 Хүзүү нурууны татлагын ор ,аппарат авах ком  1 1-р улиралд  үнийн санал
6 Дулааны тоолуур авах ш 1 1-р улиралд үнийн санал
1 Компьютер авах ш 2 1-2-р улирал үнийн санал
2 Принтер/А4/ /Хувилах, скайнер, хэвлэх/ ш 1 1-р улиралд үнийн санал
1 УТБ-ны их засвар ш 1 5-6-р сар үнийн санал
1 Автомашины сэлбэг худалдан авах жилдээ тендер
2 Хуванцар усан сангийн сэлбэг худалдан авах жилдээ үнийн санал
1 УТБ-ны далангийн засвар ш 3 5-6-р сар үнийн санал
2 УТБ-ны ус өгөх талбай бетондох ш 17 5-6-р сар үнийн санал
3 УТБ-ны үйлчлэгчийн өрөөний тааз намсгах ш 24 5-6-рсар үнийн санал
1 Нагнетатель Н-800 агаарын машин худалдан авч, суурилуулах ш 1 1-2-р улирал тендер
2 Сараалжны шибр хаалтны редуктор, хөдөлгүүр, удирдлагын самбарны хамт авч суурилуулах ш 4 1-2-р улирал үнийн санал
3 Техник усны насос PACOKP-60-3 320/40 ,       70 кВт, софтстатор МСD500 -н хамт авч суурилуулах ш 1 1-р улирал үнийн санал
4 КО502Б машины өндөр даралтын насос, шланк, хошууны хамт авах ком 1 1-р улирал үнийн санал
5 Бохир ус сорох Хонда насос, ф80мм-ийн шланкны хамт авах ш 2 1-р улирал үнийн санал
6 ГНОМ 20/25, 150/20 насос авах ш 2 1-р улирал үнийн санал
7 Хийн компрессор            /4кВт, 8-10 ата/ авах ш 1 1-р улирал үнийн санал
8 К-1000 багажны тросс, хошуу, мануль авах  м 100 1-р улирал үнийн санал
9 Цахилгаан молоток авах ш 1 1-р улирал үнийн санал
10 Шарлагын аппарат УВЧ авах ш 1 1-р улирал үнийн санал
11 Софтстатор /Ats 46C 17M, mcd 500/ авч суурилуулах ш 1                          1 1-р улирал үнийн санал
12 ЭЦВ8-40/60 насос,удирдлагын самбар,тэжээлийн утасны хамт авах ш 1 1-р улирал үнийн санал
13 Бохир усны насос удирдлагын щитны хамт худалдаж авч, суурилуулах ш 1 1-р улирал үнийн санал
14 Агшин зуурын ус халаагч бойлер авах ш 2 1-р улирал үнийн санал
1 Компьютер авах ш 1 1-р улирал үнийн санал
1 Анхдагч тунгаагуурын хамуур шинэчлэх ш 4 5-6-р сар үнийн санал
4 Тунгаагуурын фермийн зам шинэчлэх ш 5 6-р сар үнийн санал
5  Элсний mалбайн худаг,         8 шибр хаалтуудыг шинэчлэх ш 4 6-7-р сар үнийн санал
1 Конторын дээврийн засвар м2 755 5-р сар үнийн санал
2 ТП-367-н  дээвэр, хаалгын засвар м2 130 5-р сар үнийн санал
3 Хурлын танхимын засвар 6-р сар үнийн санал
4 Элс баригчийг битүүмжлэх ш 4 6-р сар үнийн санал
1 Ширмэн таг авах ш 80 1-р улирал үнийн санал
2 Төмөр бетон таг авах ш 150 1-р улирал үнийн санал
3 Шугамын худагт: 1-р улирал үнийн санал
кольцо ф1000 ш 40
хэлтгий таг ф1000 30
ф700 мм -ийн хүзүүвч авах 70
1  ГНОМ авах/5.5кт,7.5кВт/ ш 8 1-р улирал үнийн санал
2 Усан банн 2 секцтэй ш 1 1-р улирал үнийн санал
3 Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч тодорхойлогч багаж авах ш 1 1-р улирал үнийн санал
4 Хөргөгч авах ш 1 1-р улирал үнийн санал
5 Электрон бюретка/дозлогч/ авах ш 1 1-р улирал үнийн санал
1 Ширмэн таг авах ш 30 1-р улирал үнийн санал
2 Шугамын худагт: 1-р улирал үнийн санал
ф1500 кольцо 3
ф1000 кольцо 5
ф1500 хэлтгий таг 3
ф1000 хэлтгий таг 5
ф700 хүзүүвч 10
1 Хуваарилах камер, өөх тосны шугамын засвар 6-р сар  үнийн           санал
1 Насос худалдаж авах            /Q-5м3, H-8м,N-0.35кВт/ ш 1 3-р сар үнийн санал
2 Халаалтын "DAW "насос
авах
ш 1 4-р сар үнийн санал
3 Хэрэглээний усны өргөлтийн "DAW "насос
авах
ш 2 5-р сар үнийн санал
4 Бойлерийн хяналтын мэдээллийн систем суурилуулах ш 3 1-2-р улирал үнийн санал
1 Компьютер авах ш 1 1-р сар үнийн санал
2 Зөөврийн компьютер авах ш 1 1-р сар үнийн санал
3 Тог баригч авах ш 1 2-р сар үнийн санал
1 Гүний насос                     ЭЦВ8-25-100 худалдаж авах   ком 1 1-р улирал үнийн санал
2 Генератор худалдаж авах ком 1 1-р улирал үнийн санал
3 Шилэн кабель татаж, интернетэд холбох м 400 1-р улирал үнийн          санал
1 Вентилятор авах ш 2 1-р улирал үнийн            санал
1 Орон сууцны засвар 3-р улирал тендер
1 ГНОМ 10/10 насос авах 3-р сар үнийн       санал
1 Принтер/А4/ àâàõ             ш 1 1-р улирал үнийн санал
1 Цэвэр усны ГНОМ насос шланкийн хамт авах ш 1 3-р сар үнийн        санал
2 Хийн компрессор авах ш 1 3-р сар үнийн        санал
3 Тоолуур уншигч авах ш 1 6-р сар үнийн        санал
4 Давтамж хувиргагч /микро мастер 430/авах ш 1 2-р сар үнийн        санал
5 Утасгүй холбооны сүлжээгээр хянах тоолуур авах ф32 ф40 ф50  10            10            10             6-р сар үнийн        санал
6 Утасгүй холбооны сүлжээгээр хянах тоолуур авах ф80 ф100 10               5 6-р сар үнийн        санал
1 Ïðèíòåð/А4/ авах /Хувилах,скайнер, хэвлэх/ ш 3 2-р сар үнийн санал
2 Компьютер авах ш 5 2-р сар үнийн санал
3 Тог баригч авах ш 3 2-р сар үнийн санал
4 Компьютерын дэлгэц авах ш 1 2-р сар үнийн санал
5 Факсын аппарат авах ш 1 2-р сар үнийн санал
6 Notebook авах  ш 1 2-р сар үнийн санал
7 НӨТ-ийн маягт хэвлэдэг принтер/Oливетти/            авах  ш 2 2-р сар үнийн санал
8 Компьютерийн дэлгэц авах ш 1 2-р сар үнийн        санал
1 Бичгийн шүүгээ авах ш 1 3-ð ñàð үнийн санал
2 Сейф/жижиг/ авах ш 1 2-р сар үнийн санал
3 Ширээ, сандал, тумбочек, шилэн хаалтын хамт авах ком 1 1-р сар үнийн санал
1 Утасгүй холбооны хянах системийн төхөөрөмж ш 12 3-р сард үнийн санал
Утасгүй холбооны хянах системийн батарей ш 30 3-р сард
Ìîäåì ш 5 3-р сард
НЦХС-н Батерей 12V  ш 40 3-р сард
2 Тоолуурын толгой ф80 15 3-р сард үнийн санал
ф100 10 3-р сард
ф150 10 3-р сард
1 УТЛ-ийн барилгын узелийн өрөөг тусгаарлаж, засварлах 6-р сар үнийн санал
1 Компьютер авах ш 9 1-р улирал үнийн санал
2 Тог баригч авах ш 1 1-р улирал үнийн санал
3       Принтер/А4/ авах /Хувилах, скайнер, хэвлэх/ ш 1 1-р улирал үнийн санал
4 Принтер/А3,А4/ авах ш 1 1-р улирал үнийн санал
5 Баримт цоологч авах ш 1 1-р улирал үнийн санал
6 Ламинатор авах ш 1 1-р улирал үнийн санал
7 Микшер,өсгөгч,сигнал процессорын хамт авах ком 1 1-р улирал үнийн        санал
1 Алба тасалгааны тавилга авах ком 1 1-р улирал үнийн санал
1 Өрөөний засвар /№107а,б,108/ ш 3 2-р улирал үнийн        санал
1 Серверийн өрөөнд KVM дэлгэцтэй болж бүх серверүүдийг удирдах 1-р улирал үнийн санал
2 Хэрэглээний халуун ус болон халаалтын ялтсан бойлер шинээр авч, суурилуулах ком 1 6-р сар үнийн санал
3 Хийн гагнуурын аппарат худалдан авах ш 2 1-р улирал үнийн санал
1 Êîìïüþòåð àâàõ ш 2 1-р улирал үнийн санал
2 Принтер авах ш 1 1-р улирал үнийн санал
3 Тог баригч авах ш 1 1-р улирал үнийн санал
1 Бага оврын автобус авах ш 2 2-р улирал тендер
2 04 кВ-н кабель шугам, ХТП1186-г 10/0.4кВ-н 2х800кВа чадалтай трансформатор өргөтгөх, гадна холбоо дохиололын угсралтын ажил  2-р улирал тендер
1 Захиргааны 1 давхарын коридор, ОО-ийн өрөөний засвар 2-р улирал үнийн санал
2 Гадна зам талбайн тохижилт м2 500 2-3-р улирал үнийн санал
1 Автоматжуулалтын сэлбэг жилдээ үнийн санал
2 Телеметрийн сэлбэг жилдээ үнийн санал
3 Холбооны сэлбэг жилдээ үнийн санал
4 Компьютерийн сэлбэг жилдээ үнийн санал
5 Сүлжээний сэлбэг жилдээ үнийн санал
6 Хяналтын камерын сэлбэг жилдээ үнийн санал
7 Антивирусын програм авах ш 200 жилдээ үнийн санал
1 Хатаах шүүгээ авах ш 2 2-р улирал үнийн санал
2 Вакуум насос авах ш 2 2-р улирал үнийн санал
3 Био-аюулгүй кабинетын ULPA фильтр авах ш 4 2-р улирал үнийн санал
4 Спектофотометр авах ш 1 2-р улирал үнийн санал
5 Татах шүүгээ авах ш 1 2-р улирал үнийн санал
1 Процессор авах ш 2 1-р улирал үнийн санал
1 Лабораторийн сандал ш 7 1-2-р улирал үнийн санал
1 Кадастрын зураг хийлгэх ш 51 2-р улирал үнийн санал
2 Хар усан тохойн 27 гүний худгийн газардуулга хийх ажлын зураг төсөв хийлгэх  2-р улирал үнийн санал
3 Б, В станцын насосны зал, ЗХБУС, 3,4-р хороолол, 21-р хорооллын усан сангийн харуулын байранд газардуулга  шинээр хийх ажлын зураг төсөв хийлгэх 2-р улирал үнийн санал
4 Хар усан тохойн 27 гүний худгийн агаарын шугамыг СИП кабелиар солих ажлын зураг төсөв хийлгэх км 4 2-р улирал үнийн санал
5 Ажилчдын орон сууцны зураг төсөв хийлгэх 1-2-р улирал үнийн санал
6 Яармаг хорооллын ус хангамжийн системийн цахилгааны 2 дахь тэжээлийн ажлын зураг төсвийн үнэ 1-р улирал үнийн санал
7 Гачууртын ус хангамжийн системийн цахилгааны 2 дахь тэжээлийн ажлын зураг төсвийн үнэ 1-р улирал үнийн санал
1 Дулааны тоолуур авах ш 1 1-р улирал үнийн        санал
2 Гүний худаг, насос, насосны станц, цэвэрлэх байгууламжийн үйл ажиллагааг харуулсан хөдөлгөөнт/animation/      сургалтын материал хийх  ш 1 1-2-р улирал үнийн        санал
3 Мэргэжлийн сурах бичиг худалдан авах ш 120 1-р улирал үнийн        санал
1 Хяналтын дэлгэц суурилуулах ш 1 1-р улирал үнийн        санал
1 Угаалгын машин авах ш 1 1-р улирал үнийн        санал
1 Êîìïüþòåð àâàõ ш 2 1-р улирал үнийн санал
2 Òîã áàðèã÷ авах ш 2 1-р улирал үнийн санал
3 GPS/Геодезийн зураглал хийх, байршил тогтоох/ ш 1 1-р улирал үнийн санал