УСУГ-ын 2015 оны 03 сарын борлуулалтын орлого үйлчилгээний мэдээ

УСУГ-ЫН 2015 ОНЫ 03-Р САРЫН БОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГО ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ

Үзүүлэлт
Хэмжих нэгж
03-р сар
Өссөн дүнгээр
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл

Биелэлт 

/ хувиар /

Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл

Биелэлт   

/ хувиар /

Үүнээс Цэвэр ус мян.м3
3878.2
3769.4
97.2
11602.3
11493.8
99.1
Татан зайлуулсан бохир ус мян.м3
3773.3
3719.9
98.6
11377.5
11334.6
99.6
Нийт борлуулалтын орлого мян.төг
3765778.7
3504020.3
93.0
11616960.0
11572592.1
99.6
Үүнээс Цэвэр усны орлого мян.төг
2232747.3
2127021.9
95.3
6760289.1
6652949.6
98.4
Татан зайлуулсан бохир усны орлого мян.төг
1335820.7
1232044.4
92.2
4089192
4015930.7
98.2
Бусад орлого мян.төг
197210.7
144954
73.5
767478.9
903711.8
117.8 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker